Sidhuvudbild

Stadgar

STADGAR FÖR ALLIANSFÖRSAMLING
Antagna 29 januari 2012§ 1 Identitet
Ljungby Alliansförsamling, som är ansluten till Svenska Alliansmissionen, är lokaliserad till Ljungby i Ljungby kommun

Församlingens uppgift är att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd samt därmed verka för Guds rikes tillväxt. I första hand sker detta genom verksamhet i närområdet, men också genom missionsverksamhet såväl inom som utom Sverige.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap i församlingen kan beviljas den som bekänner en personlig tro på Jesus Kristus och som har mottagit det kristna dopet antingen som barn eller vuxen.

A. Över inträdesanmälan beslutar styrelsen efter yttrande från församlingsföreståndaren.

B. Den som visar/har med sig flyttningsbetyg från annan kristen församling beviljas medlemskap direkt av församlingsföreståndaren.

C. Den som önskar lämna församlingen meddelar detta till församlingsföreståndaren.

D. Medlem som vållar splittring eller på annat sätt motarbetar eller skadar församlingen, kan genom beslut i styrelsen uteslutas från församlingen.

§ 3 Församlingsmöte
Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ, där varje närvarande medlem har en röst.
Församlingsmöte sammankallas vid behov av styrelsen eller då minst 1/5 av församlingens medlemmar så begär. Det skall kungöras i god tid och senast två veckor före utsatt datum.
Ärende till församlingsmöte kan väckas av varje medlem. Det skall lämnas till styrelsen senast en vecka före mötets genomförande.

Ett församlingsmöte under året skall vara årsmöte. Detta hålles senast två månader efter räkenskapsårets utgång.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
• Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
• Revisorernas berättelse
• Fastställande av resultat och balansräkning
• Ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av ordförande
• Val av styrelse
• Val av revisorer
• Val av vice församlingsföreståndare
• Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
• Övriga aktuella val
• Övriga frågor som väckts av styrelsen eller medlemmar
• Val av styrelseledamöter och ordförande sker med sluten omröstning.

§ 4 Styrelse
Styrelsen består av minst fyra ledamöter, som väljs växelvis med en mandattid på två år samt en ordförande som väljs på ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då församlingsföreståndaren, revisorerna eller minst 1/3 av ledamöterna så begär.
Styrelsen är beslutsmässig om majoriteten av ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

A. Styrelsen har till uppgift
att tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda församlingens arbete,
att förbereda och verkställa församlingsmötets beslut,
att under gemensamt ansvar sköta/handha församlingens ekonomi,
att representera församlingen i förekommande aktuella sammanhang.

B. Styrelsen får inte utan beslut i församlingsmöte uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt besluta om ekonomiskt åtagande av större omfattning.

C. Styrelsen eller den/de utser har rätt att teckna församlingens firma.

§ 5 Församlingsföreståndare
A. Till församlingsföreståndare väljs och kallas av församlingsmötet, i första hand, pastor som ordinerats för tjänst inom Svenska Alliansmissionen efter samråd med Sverigesekreteraren.

B. Församlingsföreståndaren utgör tillsammans med styrelsen församlingens andliga ledarskap.

C. Församlingsföreståndaren skall tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med församlingsmötets beslut.

§ 6 Räkenskaper och revision
A. Församlingens räkenskapsår är kalenderår.

B. Räkenskaperna skall granskas av revisorerna och avlämnas till dessa senast 14 dagar före årsmötet.

C. Såväl församlingsmötet som styrelsens sammanträden skall protokollföras. Protokollen skall vara tillgängliga för församlingens medlemmar och revisorer.

§ 7 Stadgeändring
A. Ändring av dessa stadgar sker genom årsmötesbeslut. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet. Förslag om ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen.

B. Avser förslaget ändring av § 8 krävs samstämmiga beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

C. Sådan ändring av stadgar som berör Svenska Alliansmissionens församlingssyn samt stadgarnas § 8 skall sändas till Svenska Alliansmissionens styrelse för yttrande.

§ 8 Upplösning av församlingen
A. För upplösning av församlingen krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan mötena skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet.

B. Upplöses församlingen, tillfaller dess tillgångar Svenska Alliansmissionen som gåva..